ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Κοινή διαπίστωση αποτελεί ότι, εξαιτίας της εφαρμογής των ευρωπαϊκών αγροτικών πολιτικών των επιδοτήσεων, των μη αναλογικών αποζημιώσεων, αλλά και των λανθασμένων επιλογών της ελληνικής πολιτείας, τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Ορεστιάδας η πρωτογενής παραγωγής συρρικνώθηκε δραματικά. Το γεγονός αυτό απομάκρυνε από τις κοινότητες και τους οικισμούς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, γεγονός που οδήγησε στην ερημοποίηση και στο μαρασμό τους και κατά συνέπεια στη δραματική επιδείνωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Η σημερινή συγκυρία επιβάλλει αλλά και ευνοεί το σχεδιασμό από την αρχή ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου Ορεστιάδας, το οποίο θα στηρίζεται και πάλι στη γεωργία και την κτηνοτροφία, με όρους όμως βιωσιμότητας, μεταστρέφοντας την υψηλή εξάρτησή της από την ενισχυτική πολιτική των προηγούμενων δεκαετιών, προς την κατεύθυνση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων (και) με εξαγωγικό προσανατολισμό, γεγονός άλλωστε που επιβάλλεται και από την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

–       Στροφή της γεωργίας σε νέες δυναμικές καλλιέργειες

–       Ενίσχυση της κτηνοτροφίας – βιοκτηνοτροφίας και ιδίως της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας

–       Παραγωγή τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών ανταγωνιστικών προϊόντων

–       Καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων

–       Σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την τοπική γαστρονομία και με διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

α. Ίδρυση Δημοτικού Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό την επιστημονική, επαγγελματική και τεχνολογική στήριξη των αγροτών, γεωργών και κτηνοτρόφων, την πληροφόρησή τους, ιδίως σε θέματα που αφορούν το είδος, την ποιότητα και την ποικιλία των αγροτικών προϊόντων που θα παράγουν, την τεχνολογία της παραγωγής και τη χρησιμοποίησή της στην καθημερινή πρακτική, την κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές της, καθώς και τη σύνδεση της αγροτικής έρευνας με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στην πράξη.

Το Δημοτικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι αρμόδιο για :

–       την τεχνολογική και τεχνική βοήθεια των αγροτών αναφορικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας, νέες καλλιέργειες ή εκτροφές και νέες μεθόδους διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για την υποστήριξη των αγροτών στη διάθεση της παραγωγής με τη συνεχή πληροφόρηση για τη διεθνή και εγχώρια ζήτηση, καθώς και για τη δημιουργία ομαδικών ή μεμονωμένων αγορών και συστημάτων διαχείρισής τους,

–       για τη συνεχή ενημέρωση των αγροτών για την εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική, το νομικό πλαίσιο και τα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και τη δυναμική εξέλιξης του αγροτικού τομέα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, για την καθοδήγηση των αγροτών σε θέματα ποιότητας, μεθόδων καλλιέργειας, κόστους παραγωγής και ανταγωνιστικότητας,

–       για την υποστήριξη των αγροτών στην αφομοίωση νέων τεχνολογιών και στις εφαρμογές τους για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ιδίως σε θέματα βελτίωσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής,

–       για την πληροφόρηση και υποστήριξη των αγροτών σε θέματα ποιότητας εδάφους των αγροτικών γαιών, καθώς και την παροχή συμβουλών οικονομικοτεχνικού χαρακτήρα σε θέματα αγοράς και μίσθωσης αγροτικών γαιών,

–       για την υποστήριξη των αγροτών σε θέματα διατήρησης και βελτίωσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων, καθώς και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το κέντρο αυτό, το οποίο θα στελεχωθεί με ειδικούς επιστήμονες των ειδικοτήτων του κλάδου, θα λειτουργεί στην ουσία ως συντονιστής όλων των φορέων που εμπλέκονται με την αγροτική πολιτική και την αγροτική οικονομία και θα έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία όλων προς όφελος της αγροτικής παραγωγής.

β.  Άμεση και συνεχή συνεργασία του Δήμου με τα τμήματα του Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην πόλη μας. Το Πανεπιστήμιο θα αποτελέσει στο εξής για την Ορεστιάδα το βασικό μοχλό αναδιάρθρωσης της αγροτικής οικονομίας, με το σχεδιασμό της εφαρμογής των ευρημάτων του στην πρωτογενή παραγωγή, ενώ το Δημοτικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθεί και ως γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την πραγματική οικονομία της πόλης.

γ. Ενίσχυση του Πανεπιστημίου με μία Έδρα Σηροτροφίας, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί η αναβίωση της εκτροφής μεταξοσκώληκα και η ανάπτυξη της σηροτροφίας στην περιοχή, καθότι στο Δήμο Ορεστιάδας έχουν αρχίσει να λειτουργούν εδώ και μερικά χρόνια αγροτικές σηροτροφικές επιχειρήσεις. Η εκτροφή μεταξοσκώληκα και η παραγωγή κουκουλιών στο Δήμο Ορεστιάδας θα συνδεθεί άμεσα με τη βιομηχανία παραγωγής μεταξιού του Σουφλίου, η οποία αποκτά όλο και μεγαλύτερη εξωστρέφεια και δυναμικότητα. Η αναβίωση της σηροτροφίας στο Δήμο μας θα συνδυαστεί με το σχέδιο που εκπονείται την παρούσα χρονική περίοδο για την ανάδειξη του Σουφλίου σε εθνικό κέντρο μεταξιού, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια αυτή, αποκομίζοντας όμως και για το Δήμο μας πολλαπλά οφέλη.

δ. Δημιουργία βάσης δεδομένων στο site του Δήμου, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την αγροτική οικονομία της περιοχής και η οποία θα ενημερώνεται τόσο από το Δημοτικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και από το Πανεπιστήμιο της πόλης. Η εφαρμογή αυτή θα δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ερωτήσεων και λήψης απαντήσεων από τον αρμόδιο για κάθε επιμέρους θέμα.

ε. Πραγματική, ουσιαστική και καθημερινή στήριξη των γεωργών και κτηνοτρόφων του Δήμου, ώθησή τους στην επιχειρηματικότητα, συντονισμός των επιμέρους δράσεών τους και ενίσχυση των συνεργασιών τους, με την παροχή διοικητικής, νομικής και επιχειρηματικής συμβουλής, καθώς και με τη συμμετοχή του ίδιου του Δήμου σε παραγωγικές μονάδες συνεταιρισμών αγροτών.

Υποστήριξη και δημιουργία μικρών οικογενειακών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην μεταποίηση και εμπορία τοπικών προϊόντων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

Δημιουργία ενός τοπικού δικτύου παραγωγών – μεταποιητών αγροτικών προϊόντων για την παραγωγή και πιστοποίηση επώνυμων τοπικών προϊόντων τη δικτύωση και την προώθησή τους.

στ. Αναβάθμιση του σφαγείου του Δήμου Ορεστιάδας, με στόχο τη μελλοντική δημιουργία και βιολογικής γραμμής, παρέμβαση που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της βιοκτηνοτροφίας.

ζ. Δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων στα σημεία εκείνα του Δήμου Ορεστιάδας στα οποία υπάρχουν βοσκοτόπια και γενικά εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την κτηνοτροφία.

η. Δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανατόνωση της τευτλοκαλλιέργειας, η οποία υπήρξε ο βασικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου μας και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες για την περιοχή μας. Η τευτλοκαλλιέργεια απασχολώντας ιδιοκτήτες γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επαγγελματίες τευτλοεξαγωγείς, εργάτες εργοστασίου, διοικητικούς υπαλλήλους, χημικούς, γεωπόνους, εποχιακούς εργάτες κ.α. αποτελεί σημαντικό όπλο κατά της ανεργίας στην πόλη μας. Θα καταθέσουμε πρόταση για συνεργασία όλων των Δήμων, στους οποίους υφίστανται εργοστάσια της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, ήτοι Ξάνθης, Σερρών, Λάρισας, Πλατέως, προκειμένου να συσταθεί διαδημοτική σύμπραξη, η οποία θα διεκδικήσει τη συνεκμετάλλευση των 5 εργοστασίων, άλλως θα διερευνήσουμε και θα επιδιώξουμε τη μεμονωμένη διαχείριση από το δικό μας Δήμο του ζαχαρουργείου της Ορεστιάδας.