ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το ενεργειακό όραμα του Δήμου Ορεστιάδας θα βασίζεται στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς της αρμοδιότητάς του, μειώνοντας την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και αυξάνοντας τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας, με περαιτέρω συνέπεια τη μείωση της ετήσιας δαπάνης του δημοτικού προϋπολογισμού για την ενέργεια.

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

– Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Ορεστιάδας, δηλαδή οι κατοικίες, τα δημοτικά κτίρια, τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές, αλλά και αυτά που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, χρησιμοποιούν ως βασικές μορφές ενέργειας την ηλεκτρική και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών δε διαθέτει μόνωση.

– Ο δημοτικός φωτισμός πραγματοποιείται με παλαιό ενεργοβόρο εξοπλισμό.

– Οι χώροι πρασίνου και αναψυχής είναι ανεπαρκείς και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών.

– Δεν εφαρμόζεται κανένα πρόγραμμα ανακύκλωσης ή μείωσης του όγκου των απορριμμάτων.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

– Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων

– Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό

– Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων του δημοτικού στόλου

– Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

– Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδομών του Δήμου

– Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και της ήπιας κυκλοφορίας

– Μείωση του όγκου των απορριμμάτων και εναλλακτική διαχείρισή τους.

– Αναδιαμόρφωση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του Δήμου, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ζωής των πολιτών που διαβιούν στη χωρική επικράτεια του Δήμου.

 

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

α. Ίδρυση Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας και Καταπολέμησης της Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο θα υπάγεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, αρμοδιότητες του οποίου θα είναι να:

– Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων.

– Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Δήμου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

– Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και τη χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

– Μεριμνά για την εφαρμογή των αρχών της οικολογικής οδήγησης από τους οδηγούς του Δήμου.

– Μεταξύ των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, το Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας και Καταπολέμησης της Κλιματικής Αλλαγής θα παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε θέματα σχετικά με συστήματα εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας, χρήσης ΑΠΕ, για χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για αλλαγή συμπεριφοράς σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας. Τέλος, θα προωθεί διαδημοτικές συνεργασίες με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεργάζεται με φορείς σχετικούς με την ενέργεια.

 

β. Συμμετοχή στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της κλιματικής αλλαγής, μέσω του οποίου θα εκπονηθεί σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας του Δήμου μας, με στόχο τη συνεισφορά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Δήμου Ορεστιάδας, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος, την ελάττωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και της ατομικής περιβαλλοντικής ευθύνης, την ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών, την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές χρηματοδότησης, τη συνεργασία με άλλους Δήμους, Πανεπιστήμια, Ειδικές Ομάδες για τη βελτίωση σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα.

 

γ. Σειρά ημερίδων ενημέρωσης και εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα όρια του Δήμου και που θα συνοδευτούν από διάχυση εντύπων ενημερωτικού υλικού, στοχεύοντας την ευαισθητοποίηση των κατοίκων, των υπαλλήλων του Δήμου, και ιδίως των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία, μέσω των οποίων θα επιτευχθεί όχι μόνο η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού αλλά και των ενδιαφερόμενων φορέων. Το περιεχόμενο των εκδηλώσεων αυτών θα είναι η ενημέρωση δημοτών, φορέων και επιχειρήσεων για τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας, για τις προβλεπόμενες δράσεις επίτευξης των στόχων αυτών, καθώς και για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που οι ίδιοι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας τόσο στον οικιακό τομέα και στους χώρους εργασίας όσο στις ιδιωτικές μεταφορές. Απώτερος σκοπός θα είναι η περαιτέρω εμπλοκή τους στο σχεδιασμό των ενεργειακών πολιτικών και η συμμετοχή τους στην επίτευξη του κοινού οράματος για την τοπική κοινωνία.

 

δ. Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, διαμόρφωση των υφιστάμενων, δικτύωση των χώρων αυτών, καθώς και συντήρηση και εξασφάλιση της καλής τους ποιότητας.

 

ε. Ανάπλαση δημοσίων χώρων και κατασκευαστική διαμόρφωση δημοτικών και δημόσιων κτιρίων, με τρόπο που ταυτόχρονα να διασφαλίζει την προσπελασιμότητα των δημόσιων χώρων και κτιρίων από ΑμεΑ και ηλικιωμένους. Επίσης η λειτουργική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων με στόχο την αύξηση της χρήσης τους από τους πολίτες.

 

στ. Διαμόρφωση του οδικού δικτύου και του δικτύου κίνησης των πεζών και εύρεσης τρόπων μείωσης των κινητών και ακίνητων εμποδίων που δυσχεραίνουν τη μετακίνηση των πολιτών, έργα για την υπόγεια ή υπέργεια στάθμευση αυτοκινήτων, καθώς επίσης και δράσεις για τη μείωση της χρήσης των ΙΧ και την επικράτηση του ανθρώπου έναντι του αυτοκινήτου.

 

ζ. Μείωση του όγκου των απορριμμάτων, εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων μέσω δράσεων ανακύκλωσης (υλικών συσκευασίας, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, οργανικών απορριμμάτων, μπαταριών, μαγειρικών λαδιών, λαμπτήρων φωτισμού).

 

η. Ανάπτυξη δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών με σύγχρονα φωτιστικά σώματα εξοικονόμησης ενέργειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Σε πρώτη φάση θα αναβαθμιστεί η ενεργειακή συμπεριφορά των πιο προβληματικών ενεργοβόρων παλιών κτιρίων του Δήμου, ενώ σε δεύτερη φάση περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων του δημοτικού στόλου και της ενεργειακής συμπεριφοράς των δημοτικών κτιρίων. Ειδική έμφαση και προγραμματισμός προβλέπεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού με απώτερο στόχο την υιοθέτηση μιας λιγότερο ενεργοβόρας και φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς.

Στον τομέα των δημοτικών κτιρίων ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης συστημάτων ΑΠΕ, ώστε να λειτουργήσουν αυτά επιδεικτικά ως πρότυπα προς τους πολίτες για την υιοθέτηση των πολιτικών και πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης. Στόχος του Δήμου αναφορικά με τα δημοτικά κτίρια θα είναι να μειωθούν οι ρύποι, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή συμπεριφορά τους, το τοπικό μικροκλίμα όπου αυτό είναι εφικτό, τις συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παραδείγματα καλής εφαρμογής για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ο Δήμος θα παρακολουθεί τις τάσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για την ενεργειακή πιστοποίηση των δημόσιων κτιρίων έως το 2018 και την ανέγερση ή σταδιακή μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας.