ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο πυλώνας «Αναβάθμιση της Υπηρεσιακής Ικανότητας του Δήμου-Εξυπηρέτηση του Πολίτη» αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του Δήμου, επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από το Δήμο, ενίσχυσης της συμμετοχής του πολίτη σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στην αξιοποίηση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη του ψηφιακού Δήμου και της προστασίας και ασφάλειας της ζωής και περιουσίας των πολιτών.

ΣΤΟΧΟΙ

Ένας από τους βασικούς στόχους πρέπει να είναι η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Ορεστιάδας ως οργανισμού. Με ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο θα ακολουθηθεί κατά γράμμα, θα δίνεται προτεραιότητα στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν :

  • στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
  • στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων.
  • στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης.

Η εσωτερική ανάπτυξη, η αναβάθμιση της υπηρεσιακής ικανότητας του Δήμου, η οποία θα αποτυπωθεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο ως οργανισμού αλλά και ως πολιτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού θεσμού.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

1. Εσωτερική οργάνωση

Με δράσεις για τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1429:2008, την ηλεκτρονική διασύνδεση των δημοτικών κτιρίων, την ανάπτυξη και εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, καθώς και τις διαδικασίες για την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του ενιαίου δήμου ως τελικού δικαιούχου ΕΣΠΑ 2014-2020.

2. Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες με δράσεις βελτίωσης της διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη, ανάπτυξης διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών, και την ανάπτυξη του ψηφιακού δήμου. Οι δράσεις αυτές είναι οι εξής:

Α) Δημιουργία Πενταψήφιας Τηλεφωνικής Γραμμής Δημότη.

Με απόφαση Δημάρχου μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ειδική πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή, π.χ. η Γραμμή Δημότη «15321». Στη γραμμή αυτή μπορούν να απευθύνονται οι δημότες και οι κάτοικοι της πόλης για κάθε ζήτημα καθημερινότητας που τους απασχολεί και αφορά τομείς ευθύνης του Δήμου. Ζητήματα, όπως λακκούβες που πρέπει να κλείσουν, λαμπτήρες που έχουν καεί και πρέπει να αλλάξουν, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που πρέπει να αποσυρθούν, ενημέρωση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα αθλητικά τμήματα, το δημοτικό ιατρείο, κ.ά. μπορούν να καταγραφούν και να επιλυθούν με δείκτες μέτρησης και με παροχή άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης. Η γραμμή δημότη είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο κινητοποίησης των υπηρεσιών και πολιτικής επικοινωνίας για το Δήμαρχο και τη δημοτική αρχή εν γένει, καθώς μπορεί να δώσει λύσεις σε πληθώρα αιτημάτων των πολιτών.

Β) Ενίσχυση και ουσιαστική λειτουργία Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Γ) Ενίσχυση και ουσιαστική λειτουργία Γραφείου Εθελοντισμού, που θα αποκτήσει ενεργό ρόλο συντονισμού των ομάδων εθελοντών, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για την επικουρική δραστηριοποίησή τους και την αρωγή προς τις υπηρεσίες του δήμου.

Δ) Δημιουργία Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου –μετά από πρόταση του Δημάρχου συστήνεται γραφείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο δήμο για συνεργασία μαζί του σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως είναι η κοινωνική μέριμνα, το περιβάλλον, η παιδεία και ο πολιτισμός. Οι τοπικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο αυτό, διαθέτουν προϊόντα για διανομή σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, συμβάλλουν στην ενίσχυση του δημοτικού εξοπλισμού με δωρεά ασθενοφόρου, πυροσβεστικών οχημάτων, πολυμηχανημάτων πρασίνου, απορριμματοφόρων ανακύκλωσης, εξοπλισμού των εθελοντών του Δήμου, κατασκευή παιδικών χαρών και πλατειών κ.ά. σε γειτονιές της πόλης.

Ε) Ενίσχυση και ουσιαστική λειτουργία Γραφείου Εφαρμογής Εσωτερικών Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου –μετά από πρόταση του Δημάρχου συστήνεται γραφείο εφαρμογής εσωτερικών διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας με στόχο το σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου. Το γραφείο αυτό έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος Διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» καθώς και για τη σύνταξη συστήματος δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας που αφορούν στην καταγραφή των επιδόσεων των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, εφαρμόζει στο δήμο συστήματα διοικητικών νεωτερισμών, καινοτομικών διαδικασιών και διεργασιών, όπως προβλέπονται από τα διάφορα πρότυπα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, μέτρησης της απόδοσης, (ISO, EMAS, CAF, κλπ.).

ΣΤ) Δημιουργία Γραφείου Αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – μετά από πρόταση του Δημάρχου – συστήνεται γραφείο αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων με τρεις στόχους: α) προσέλκυση και αξιοποίηση πόρων από την Ε.Ε. με διεθνείς συνεργασίες και συμμετοχή σε δίκτυα με σκοπό την εισαγωγή καινοτομικών εφαρμογών, β) διεκδίκηση πόρων από το ΕΣΠΑ και τα εθνικά προγράμματα για έργα του δήμου, και γ) επιχειρησιακός σχεδιασμός, προγραμματισμός και συντονισμός των έργων του δήμου. Επιπρόσθετα, ασχολείται με την απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας για το δήμο, καθώς αυτή διευκολύνει την προσέλκυση κονδυλίων στο δημοτικό σύστημα.

Ζ) Πλήρης Ηλεκτρονική Χαρτογράφηση Ακινήτων του Δήμου.

Πρόκειται για τη δημιουργία μιας βάσης πολεοδομικών δεδομένων της πόλης. Ο στόχος είναι η πλήρης χαρτογράφηση των περιοχών του Δήμου με βάση το χαρακτήρα τους (αγροτική, αστική, ορεινή, δασική κ.ά.), και η χαρτογράφηση ανά πολεοδομική ενότητα – γειτονιά, που επιτρέπει την ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση πληροφορίας για χρήσεις γης, συντελεστές δόμησης κ.ά. Η χαρτογράφηση αυτή είναι απαραίτητη για την πολιτική γης που πρέπει να εφαρμόζει ένας δήμος, στις δεσμεύσεις γης και κτιρίων προς απαλλοτρίωση και για την ένταξη περιοχών στο σχέδιο πόλης.

Η) Πρόσληψη Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

Πρόσληψη ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και διαβίωσης της εργασίας, όπως και τον περιορισμό των επικινδυνοτήτων σε θέματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Δημιουργία μητρώου εργαζομένων για θέματα υγείας και υγιεινής της εργασίας και κάρτας αντιμετώπισης επικινδυνοτήτων για κάθε εργασιακό χώρο. Αντίστοιχα διενέργεια ενημερωτικών συναντήσεων σε σύμπραξη με τα σωματεία των εργαζομένων με στόχο την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο δήμο.

Θ) Στελέχωση Νομικής Υπηρεσίας Δήμου με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, που θα φροντίζουν σταθερά, μόνιμα κι οργανωμένα τις νομικές υποθέσεις του Δήμου.

3. Ενίσχυση των Ψηφιακών υποδομών και δράσεων με:

Α) την ενίσχυση της Δημοτικής Ιστοσελίδας ώστε να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της δημοτικής ιστοσελίδας με κατοίκους, δημότες, η χρήστες των υπηρεσιών του δήμου. Η επικοινωνία αυτή θα επιτυγχάνεται με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου, την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων των πολιτών, τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους δημοτικούς λειτουργούς μέσω e-mail, την ηλεκτρονική καταχώρηση των επιχειρήσεων των ενδιαφερομένων, καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

Β) Δημιουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας με Δημότη.

Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών με επιδίωξη την πλήρη παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Πύλης, που έχει ως στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών επιπέδου 2 και 3 από το Δήμο προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Γ) Αξιοποίηση Δυνατοτήτων Δικτύου Σύζευξις.

Δ) Τροποποίηση – Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου σε Σύστημα Εσωτερικής Διακίνησης Εγγράφων.

Ε) Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας για ΑμεΑ και Άτομα Τρίτης Ηλικίας.

ΣΤ) Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου σε όλες της Δημοτικές, Τοπικές Κοινότητες και Οικισμούς.

Ζ) Ανάπτυξη Πολυεπίπεδης Βάσης Δεδομένων Γεωγραφικής Πληροφορίας.

4. Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών – Συνεργασία με την Αστυνομία

Με δράσεις ανάπτυξης της συνεργασίας και της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και των τοπικών κοινωνιών. Συγκεκριμένα επισημαίνεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης της αστυνόμευσης – τόσο στην πόλη όσο και στις περιαστικές περιοχές του Δήμου – ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους δημότες και επισκέπτες της Ορεστιάδας.

Ειδικότερα πρέπει να υπάρξει κοινή δράση για την αντιμετώπιση της επαιτείας και την καταπολέμηση του παραεμπορίου, την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και της παράνομης στάθμευσης, αλλά και της παράνομης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

Επίσης, μέσω κονδυλίων από το ΕΣΠΑ θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι καμία δημοτική/τοπική κοινότητα ή οικισμός του Δήμου μας δεν θα μείνει στο σκοτάδι έστω και μία νύχτα. Άμεση αλλαγή του προβληματικού δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και πρόβλεψη για οικολογικότερες μορφές ηλεκτροφωτισμού μέσω σύγχρονων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού.