ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι Δημοτικές , Τοπικές Κοινότητες και Οικισμοί του Δήμου Ορεστιάδας βιώνουν:
1. Έλλειψη φροντίδας σε βασικά θέματα ποιότητας ζωής όπως φωτισμός, καθαριότητα, κακή διαχείριση λυμάτων.
2. Υπερβολική κοστολόγηση τιμολογίων ύδρευσης
3. Μη ανταποδοτικότητα των εισφορών των οικισμών προς το Δήμο
4. Έλλειψη αντιπροσώπευσης της τοπικής κοινωνίας στην επίλυση τοπικών προβλημάτων
5. Εγκατάλειψη ενδοκοινοτικού οδικού δικτύου, αγροτικού δικτύου , συγκοινωνιακή επικοινωνία των οικισμών μεταξύ τους και με την πόλη .
6. Έλλειψη φροντίδας υποδομών και λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
7. Υποβάθμιση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας
8. Απουσία πρωτοβουλιών: α) για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων, εναλλακτικών μορφών τουρισμού, β) αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού προϊόντος και γ) συνέχιση και ολοκλήρωση αρχαιολογικών ανασκαφών
9. Έλλειψη ανταποδοτικότητας στην αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών φυσικών πόρων
10.Εγκατάλειψη πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Η δημοτική αρχή που σέβεται το ρόλο της δεν μπορεί να επαναπαύεται στην απλή παροχή υπηρεσιών. Χρειάζεται μία ενεργητική παρέμβαση των ίδιων των υπηρεσιών, οι οποίες θα είναι σε διαρκή συνεργασία με φορείς εκπροσώπησης και με την κοινωνία την ίδια .
Αναφερόμαστε στη διασύνδεση της δημοτικής αρχής με όλους τους τοπικούς φορείς και συλλογικότητες, αιρετές και μη, στην κατεύθυνση από κοινού διαμόρφωσης τοπικών σχεδίων δράσης κοινωνικής πολιτικής, αθλητισμού, πολιτισμού, παιδείας, οικονομίας
1. Φωτισμός , καθαριότητα , επεξεργασία λυμάτων .
Η άμεση αποκατάσταση λαμπτήρων , και η καθαριότητα των οικισμών που αφορά δημόσιους χώρους θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη φροντίδα της Δημοτικής Αρχής .
Μπορεί πολύ εύκολα να επιτευχθεί με τη σωστή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και θα τονώσει το αίσθημα αισιοδοξίας του τοπικού πληθυσμού .
Άμεση λειτουργία Σταθμού επεξεργασίας λυμάτων .
2. Υπερβολική κοστολόγηση τιμολογίων ύδρευσης
Σχεδιασμός για τοπικούς συνδέσμους ύδρευσης για νοικοκύρεμα των υδάτων ύδρευσης ώστε τα τιμολόγια να κατεβούν στο 1/3 των σημερινών .
3. Ανταποδοτικότητα των εισφορών των οικισμών προς το Δήμο από την αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών φυσικών πόρων.
Σε όλους τους πρώην Δήμους και κοινότητες υπάρχει πλούτος π.χ. αξιοποίηση ζεόλιθου ανταποδοτικότητα για αρχαιολογικές ανασκαφές τούμπα Ελιά-Σπηλαίου , Πεντάλοφο , δέντρα στον κάμπο της Πλάτης , ενοίκια κ.α. ο οποίος θα πρέπει να αξιοποιείται ανταποδοτικά για χρηματοδότηση έργων για τις ανάγκες του ίδιου του οικισμού . Αυτός ο πλούτος έχει παραχθεί με τη συμμετοχή και την εισφορά των ίδιων των κατοίκων και η διαχείρισή του αφορά αυτούς και την κοινοτική τους διευκόλυνση .
4. Αντιπροσώπευση της τοπικής κοινωνίας στην επίλυση τοπικών προβλημάτων .
Ο στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η έκφραση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον τοπικό σύνδεσμο όλων των φορέων με κεντρικό όραμα μια κοινωνία συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Μέσα από ανοιχτές διαδικασίες· διαδικασίες στις οποίες θα είναι προσκεκλημένοι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να συζητούνται τα προβλήματα της τοπικής κοινότητας
5. Ενδοκοινοτικό οδικό δίκτυο , αγροτικό δίκτυο, συγκοινωνιακή επικοινωνία των οικισμών μεταξύ τους και με την πόλη .
Μελέτη από συγκοινωνιολόγους για την συγκοινωνιακή σύνδεση των οικισμών .
Άμεση πρόσβαση σε όλες τις αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στους μεταποιητικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις αποτελεί το ύψιστο καθήκον του Δήμου .
Η υποστήριξη και η διευκόλυνση των αγροτών στις εργασίες τους θα πρέπει να κινητοποιεί τους μηχανισμούς του Δήμου ο οποίος είναι κατά βάση αγροτικός .
Ο πλούτος που περιμένουμε να δημιουργηθεί στην περιοχή θα προέλθει κύρια από την πλούσια και πολύτιμη γη του Δήμου Ορεστιάδας και από τους εργατικούς ανθρώπους της .
Διεκδίκηση πόρων για την άμεση αποκατάσταση του ενδοκοινοτικού οδικού δικτύου .
6. Φροντίδα υποδομών και λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συνεργασία με τους Συλλόγους των εκπαιδευτικών και γονέων και κηδεμόνων για την όσο το δυνατό ορθότερη διαχείριση των υπαρχουσών υποδομών . Σχολικά λεωφορεία και σωστή αξιοποίησή τους .
Μελέτες για ενεργειακά κτίρια και να αξιοποιείται η σημερινή εμπειρία .
Σχεδιασμός ενός πρότυπου Σχολικού Κέντρου στην περιοχή όπου θα γίνει ο πόλος έλξης μαθητών και θα ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες για εκπαίδευση .
7. Υγεία – πρόνοια . Συνεργασία με τους φορείς που ασχολούνται στο χώρο της υγείας και πρόνοιας των Κέντρων Υγείας και Αγροτικών ιατρείων , των ιατρικών σωματείων και φαρμακευτικών συλλόγων για την άμεση διεκδίκηση των αναγκών τους που αφορούν τη σωστή παροχή των υπηρεσιών τους στους πολίτες .
8. Πρωτοβουλίες: α)για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην μεταποίηση και προώθηση τοπικών προϊόντων , εναλλακτικών μορφών τουρισμού και β) αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού προϊόντος.
Υποστήριξη και δημιουργία μικρών οικογενειακών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην μεταποίηση και εμπορία τοπικών προϊόντων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος
Δημιουργία ενός τοπικού δικτύου παραγωγών μεταποιητών αγροτικών προϊόντων για την παραγωγή και πιστοποίηση επώνυμων τοπικών προϊόντων τη δικτύωση και την προώθησή τους.
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας Το επιστημονικό δυναμικό της ΕΑΣ Ορεστιάδας , τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων
9. Πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες .
Σχεδιασμός από κοινού όλων των δραστηριοτήτων συλλογικής έκφρασης υποστήριξη και ανάδειξη τους με τους τοπικούς φορείς εκπροσώπησής τους.