Καταγγελία για παράνομες αμμοληψίες από το Δήμο Ορεστιάδας

20150301_114034Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π-546/29-9-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, παραχωρήθηκε στο Δήμο Ορεστιάδας το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την αμμοληψία μεταξύ άλλων θέσεων και από τη θέση «Κόμαρα (Αμμόβουνο)».

Προκειμένου να γίνεται νόμιμη εκμετάλλευση της αμμοληψίας ο Δήμος  Ορεστιάδας επιβάλλεται και υποχρεούται να τηρεί τους όρους, τα μέτρα και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 1772/23-5-2014 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Το δικαίωμα αμμοληψίας ο Δήμος Ορεστιάδας, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, παραχώρησε στη διαδημοτική επιχείρηση αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα, της οποίας πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος κ. Μαυρίδης, παρέμεινε όμως και ο ίδιος ο Δήμος υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Σύμφωνα λοιπόν με την ως άνω απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων:

1. Το βάθος της εκσκαφής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,50 μ κάθε φορά και προβλέπεται αυτή να γίνεται κατά μεγάλες επιφανειακές στρώσεις. Οι προς απόληψη ποσότητες θα καθορίζονται από τα αποθέματα που ήδη έχουν συσσωρευτεί κατά τα προηγούμενα χρόνια στις ανωτέρω θέσεις, καθώς και από αυτά που θα δημιουργεί η πραγματική στερεοπαροχή του ποταμού και θα καθορίζονται από τα κάτω όρια των μόνιμων οροσήμων που θα πρέπει να τοποθετηθούν (και που αποτελούν προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και που θα καθορίζουν το μέγιστο βάθος της αμμοληψίας).

2. Οι αμμοληψίες πρέπει να γίνονται σε οριοθετημένη με σήμανση περιοχή, με την τοποθέτηση μόνιμων οροσήμων (σταθεροί πάσσαλοι) στην όχθη, καθώς επίσης και τοποθέτηση ευκρινούς πινακίδας, η οποία θα χαρακτηρίζει το χώρο ως χώρο αμμοληψίας. Ειδικότερα η οριοθέτηση της αμμοληψίας πρέπει να γίνεται με χρωματιστούς μόνιμους πασσάλους με μέγιστο και ελάχιστο ύψος αμμοληψίας. Επίσης στα πλαίσια αυτά πρέπει να ορισθεί και η στάθμη αναφοράς του ποταμού και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει υποβιβασμός της στάθμης αναφοράς. Η έναρξη της δραστηριότητας θα γίνει αφού προηγηθεί οριοθέτηση της περιοχής με χρωματιστούς μόνιμους πασσάλους με μέγιστο και ελάχιστο ύψος αμμοληψίας.

3. Η απόληψη των φερτών υλικών (άμμου και αμμοχάλικου) πρέπει να γίνεται μόνο από τη βαθειά κοίτη του ποταμού και από το μέσον αυτής προς τις όχθες του, με μέτωπο παράλληλο με το μήκος του και να γίνεται σε μεγάλες επιφανειακές στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν σε βάθος 0,50 μ, διασφαλίζοντας ότι τα νερά θα κινούνται ομαλά.

4. Η απόσταση ασφαλείας από το πόδι της όχθης του ποταμού πρέπει να είναι 15-20 μέτρα.

Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι το τμήμα του ποταμού Άρδα από όπου γίνεται η λήψη φερτών υλικών βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 και ειδικότερα εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (για την Ορνιθοπανίδα) (ΖΕΠ) με την επωνυμία «Παραποτάμιο Δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα» και κωδικό «GR1110008» και ότι η υλοποίηση των αμμοληψιών επιτρέπεται γιατί εκτιμάται ότι θα συμβάλει μέσω της απομάκρυνσης των φερτών υλικών, τα οποία εμποδίζουν την ομαλή ροή του ποταμού, στην ομαλοποίηση του σημερινού ανάγλυφου της κοίτης αυτού, στη σωστή υδραυλική λειτουργία του ποταμού και στην αντιπλημμυρική προστασία αυτού.

Τηρούνται λοιπόν οι όροι και οι περιορισμοί της ως άνω απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τη διαδημοτική επιχείρηση αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα και από το Δήμο Ορεστιάδας;

Δυστυχώς όχι, δεν τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αντίθετα η αμμοληψία πραγματοποιείται ανεξέλεγκτα, χωρίς κανένα σεβασμό στο ποτάμι και στην «ασπίδα» αυτού, την άμμο.

Ειδικότερα η αμμοληψία δεν πραγματοποιείται από την κοίτη του ποταμού και μάλιστα από το μέσο αυτής προς τις όχθες του, αλλά από τις όχθες του ποταμού.

Δεν έχει οριοθετηθεί η περιοχή με χρωματιστούς μόνιμους πασσάλους με μέγιστο και ελάχιστο ύψος αμμοληψίας και παρ’ όλ’ αυτά η δραστηριότητα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εδώ και μήνες.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι δεν τηρείται βεβαίως το όριο της αμμοληψίας σε μέγιστο βάθος 0,50μ.

Οι όχθες του ποταμού είναι αγνώριστες πλέον και υπάρχει κίνδυνος αλλαγής παροχέτευσης των υδάτων και επομένως εκτροπής της κοίτης του ποταμού, γεγονός που, εκτός των άλλων, θα προκαλέσει ζημιές και σε παρόχθιες ιδιοκτησίες.

Οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης αμμοληψίας είναι δυνητικά καταστροφικές για την οικολογική ισορροπία στην περιοχή, αφού με τη σταδιακή απώλεια της άμμου από τις όχθες του ποταμού επέρχεται η σταδιακή διάβρωσή τους και η αδυναμία λειτουργίας του τοπικού οικοσυστήματος, προκαλείται δε ουσιαστική υποβάθμιση του οικότοπου μέσα σε προστατευμένη περιοχή.

Πέρα από τα παραπάνω, οι αγροτικοί δρόμοι της περιοχής έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, λόγω της καθημερινής διέλευσης υπέρβαρων φορτηγών, χωρίς να υπάρχει καμία πρόνοια για την αποκατάστασή τους, το ανάχωμα που βρίσκεται στη θέση αυτή έχει κοπεί προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τις πραγματοποιούμενες αμμοληψίες, με προφανή κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε περίπτωση ανόδου της στάθμης των νερών, η στάθμη δε του νερού σε γεωτρήσεις της περιοχής έχει υποχωρήσει και θεωρείται σίγουρο ότι θα υπάρξει έλλειψη νερού για τη λειτουργία των συστημάτων άρδευσης.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο προεκλογικός ισχυρισμός του κου Μαυρίδη περί αύξησης των εσόδων του Δήμου από τις αμμοληψίες του ποταμού Άρδα ήταν αληθής, μόνο που δεν είχε διευκρινίσει ότι οι αμμοληψίες αυτές θα πραγματοποιούνταν με παραβίαση των όρων και των περιορισμών του νόμου με κίνδυνο να υποβαθμιστεί το προστατευόμενο οικοσύστημα του ποταμού Άρδα.

Σίγουρο ζητούμενο αποτελεί η εξεύρεση πόρων οι οποίοι θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα στο Δήμο Ορεστιάδας. Η ανεξέλεγκτη όμως αμμοληψία δεν θα έπρεπε να είναι ένας από αυτούς, διότι το βραχυπρόθεσμο κέρδος που μπορεί να έχουμε από αυτήν δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανυπολόγιστη μακροπρόθεσμη ζημία που θα υποστεί το περιβάλλον στην περιοχή μας, με τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει στο οικοσύστημα του ποταμού, με τη νέκρωση της παραποτάμιας ζώνης, με την πρόκληση πλημμυρών λόγω της σταδιακής παροχέτευσης των υδάτων.

Μαρία Γκουγκουσκίδου

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ